Profili i Kompanise    
Shoqëria: “ GPG-Company Drejtues Ligjor Paqsor Buzi " me seli ne Qytetin e Lushnjes dhe me rreth veprimatarie ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise Prill 1996.
Miratuar me Vendim Gjykate Nr 15432 date 10 Korrik Data e Krijimit 12 Janar 1996 ne qytetin e Lushnjes Licensuar nga Ministria e Ndertimit dhe Turizmit ne shtator 1996.
Regjistruar ne Degen e Tatim-Taksave,Lushnje ne Gusht 1996.
Leja tatimore me Numer Serial Nr=049681 Kodi Fiskal Nr = 2310190 NIPT J64324443V leshuar me Dt 13 Shtator 1996.
Tel/ Fax: +355 035 22 59 85
Cel: +355 69 20 40 064 / +355 69 20 76 404
Themeluar më: 12 Janar 1996
Objekt i Veprimtarise se Firmes    
1 Prodhimin dhe tregetimin e materialeve te ndertimit per ndertime rrugore, ndertime civile dhe industriale(asfaltobetone dhe nenproduktet e tyre,emulusione bituminoze,betone te markave te ndryshme etj).
2 Kryerjen e instalimeve te ndryshme per ndertesa civile,social-kulturore dhe industriale
3 Kryerjen e punimeve te ndryshme ne infrastukture (rruge,ujesjellesa,kanalizime ndertim ndertesa civile ,social-kulturore,industriale etj).
4 Kryerjen e punimeve ne veprat te artit ne rruge,sinjalizim,mirembajtje etj.
5 Projektime te ndryshme per ndertesa civile,industriale, social-kulturore si dhe rruge e vepra arti ne rruge
6 Punime te ndertimit per objekte civile, industriale , turistike etj.
7 Punime restaurimi, prodhimi e tregtimi materiale ndertimi, makineri e paisje, imp-eks
8 Germime dheu, punime murature e beton arme, prodhim materiale inerte,ndertim rrugesh , punime mirembajtje.
9 Ndertime hekurullore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidrualike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, projektime ndertimesh civile.
10 Transport te mallare me mjete jashte normave
11 Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtarise dhe pemtarise.
12 Perpunim paraprak dhe perfundimtar i produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore.
13 Blerje shitje me shumice dhe pakice, i produkteve bujqesore, blegtorale, frutore lendeve kimike e materiale ndihmese lidhur drejtperdrejt me veprimtarine kryesore.
Firma “G.P.G Company”sh.p.k disponon makinerite e meposhteme:    
PERSHKRIMI TARGA VITI PRODHIMIT
KAMIONA 4AKS
IVECO LU0783C 1990
SCANIA LU9215B 1989
VOLVO AA513EB 1999
MERCEDEZ BENZ LU1167C 1996
VOLVO AA514EB 2001
VOLVO LU2389C 2001
VOLVO LU2307C 2001
LIAZ LU0486B 1990
MERCEDEZ BENZ LU0752C 1988
MERCEDEZ BENZ AA510EB 1998
IVECO AA486BJ 2004
IVECO AA2013HO 2001
IVECO MAGIRUS AA691GS 2001
KAMIONA 2AKS
MAN LU2051C 2000
ANDREOLI LU2359C 2001
MERCEDEZ BENZ AA209DT 1990
METRA LU9021B 1995
IVECO AA763DR 1999
ZORZI AAR879 1999
IVECO LU1895C 1999
ANDREOLI LU0654C 2001
MAN AA963CV 1991
MINERVA ABR097 1994
MAN LU2253C 2001
MINERVA LU2252C 1998
MERCEDEZ BENZ LU2305C 2003
ADIGE LU2306C 2003
MERCEDEZ BENZ ABR026 2004
VOLVO LU0572C 1991
SPITZER LU9960B 1997
ANDRES LU0092C 1996
BERTOJA ABR769 1995
SCANIA AA207JC 2002
KAMIONCINA
TATA AA582FN 2003
MERCEDEZ BENZ LU9023B 1989
FORD LU2037C 2006
FORD LU2038C 1999
MERCEDEZ BENZ AA982GF  1997
MERCEDEZ BENZ AA983GF  1997
RENAULT AA089IB 2000
AUTOBOT UJI
IVECO FIAT AA684DN 1988
AUTOBOT BITUMI
LIAZ AA355DG 1983
IVECO AA354DG 1992
FADROMA
CATERPILLAR 950G 2006
CLARK-BOBCAT 743 2001
LIEBHER 5422 2002
O+KL18 1979
FIAT HITACHI 1997
KAMATSU 2003
ESKAVATORA
CATERPILLAR 320CLVA 2003
KETTEBAGER 9021 2000
KOBELCO 5046 2001
LIBHERR 2003
KOMATSU PC45RB 2000
TYPE 1088CK 1989
ROCK 200 1998
TYPE OK MH CITY 2005
YANMAR 2000
CASE 2003
CASE POCLAIN 1994
CATERPILLAR 438B LU8381B 1995
CAT 330LN 1996
FIAT KOBELCO 2004
NEWHOLADKOBELCO 2005
MINI HUTER 1992
RULA
BOMAG 75AD 1989
CATERPILLAR CS583D 2001
GRESOLL 2005
HAMM 5011D 1996
HAMM DVB22 1982
MBU 1981
HAMM MOD HD110K 2007
INGRESOLL SDI60DX-TF 2006
PROTEC BOXER 111
WALZE HAMM DV6K 1992
AMMAN TADEM 1996
MARINI KOMPRESOR 1995
KAMION ME VINC
IVECO AA685DN 1991
AUTOBETONIERE
MAN LU0368C 1992
SAURER LU7252B 1990
MAN LU9112B 1991
MERCEDEZ BENZ LU7250B 1986
IVECO MAGIRUS LU2052C 2000
IVECO LU2053C 2000
IVECO MAGIRUS LU3251C 2000
IVECO MAGIRUS LU3245C 2004
AUTOPOMPA BETONI
MERCEDEZ BENZ LU9207B 2001
FIAT LU7260B 1998
BULLDOZER
BULLDOZER CAT TYPE D8 1989
BULLDOZER CAT TYPE D5 1998
BULLDOZER CAT TYPE D5 1995
MAKINERI THYERJE BLUARJE GURI
GREJDER
GREDER O&K MOD F106 2000
GRADER ORESTEIN&KOPPEL G/8 1992
GREDER O&K MOD F156A 1999
FREZE ASFALTI
DYNAPAC 1998
TYPE 1000DC 1999
PRERESE ASFALTI
Cutting asphalt cocncrete 1998
ASFALTOSHTRUESE
DYNAPAC 121W6 2006
TITAN ABG TYPE325 2001
FABRIKE ASFALTI
MARINI Capatity 60t/h
ROCCHETI 100-120T/H
FABRIKE BETONI
ORU 30-40M3/H
NYJE THYERJE MATERIALE INTERTE
ULISSE 96F
AUTOVETURA
TOYOTA AA595BE 2005
DAIHATSU LU9345B 1985
AUDI LU2048C 2001
MERCEDEZ BENZ AA628DN 1986
VOLKSWAGEN TOUAREG TR1414M 2004
MERCEDEZ BENZ LU2225C 2002
MERCEDEZ BENZ AA391IT   2002
AUDI AA688EB 2005
DAIMLERCHRYSLER AA954GC 2002
SONDE SHPIMI
TAMROCK 500S 1990
CLAIME 1996
MAKINERI VIJEZIMI
MAKINERI PASTRIMI LARJE RRUGESH
 MJETE E PAISJE TE TJERA
Eksperienca profesionale e Firmes    
Nr Objekti Adresa Vlera me tvsh Enti Prokurues Fillimi Mbarimi
1 Rikonstruksion Spitali Lushnje Lushnje 77183450 Drejtoria e Spitali Lushnje 08.06.2006 20.12.2009
2 Shtrim Rruge segmenti Lushnje Fier Lu-Fier 2817042 Maltauro spa 01.05.2007 03.03.2009
3 Sistemim-asfaltim rruge ne Qytetin –Kavaje Kavaje 40520000 Bashkia Kavaje 2007 2008
4 Sistemim Asfaltim Rruga e Kripores Kavaje 21300000 Komuna Synej 2007 2008
5 Sistemim Asfaltim Rruga Krutje-Fiershegan Lushnje 257508324 D.R.P.Rrugeve Tirane 23.11.2007 08.03.2009
6 Ndertim Godine banimi 10-Kateshe+lokale sherbimi Lushnje 120000000 G.P.G Company 2003 2005
7 Ndertim Kulle Rrethore 10 Kateshe Lushnje 115000000 G.P.G Company 2005 2007
8 Ndertim godine banimi 7 kateshe +lokale sherbimi Lushnje 84000000 G.P.G Company 2005 2006
9 Ndertim I ujesjellesit Rajonal per 7 Fshatrat Lushnje 68000000 Komuna Karbunare 2005 2006
10 Rruga Bllate Bulqize Lushnje 463258555 D.P.Rr.Tirane 19.12.2007 19.12.2009
11 S-A Rruga"Pushimi Shoferit-Divjake Loti 2" Lushnje 544929954 D.P.Rr.Tirane 12.06.2009 Prill 2011
12 S-A Rruga"Pushimi Shoferit-Divjake Loti 1" Lushnje 626172398 D.P.Rr.Tirane 10.06.2010 10.11.2010
13 Sistemim Asfaltim Rruge Perroi Lushnje Lushnje 47880500 Bashkia Lushnje 02.12.2008 14.10.2009
14 Sistemim Asfaltim Rruge Spille Plazh Kavaje 251296010 D.P.Rr.Tirane 21.08.2008 07.10.2009
15 Rikonstruksion Ujesjellesi Krutje Lushnje 13251042 Komuna Krutje 12.06.2009 30.09.2009
16 Rikonstruksion Ujesjellesi Dushk Fshat Lushnje 19799688 Komuna Dushk 15.06.2009 14.09.2009
17 Rikonstruksion Ujesjellesi Toshkez Delisufaj Lushnje 19590585 Komuna Allkaj 06.07.2009 15.09.2009
18 Sistemim Asfaltim Rruge Fshati Shkozet Kavaje 10132848 Komuna Lekaj 26.05.2009 01.08.2009
19 Rehabilitim Rr.e fshatit Fatish Komuna Perparim Peqin 40622280 Komuna Perparim 20.05.2009 03.10.2009
20 Sistemim Asfaltim Rruge Autodtrade Luz I Madh Kavaje 17325900 Komuna Lekaj 03.06.2009 06.08.2009
21 Sistemim Asfaltim Bulevardi Synej Kavaje 38058480 Komuna Synej 04.05.2009 09.08.2009
22 Ujesjelles KUZ Komuna Pajove Peqin 29159996 Komuna Pajove 25.05.2009 24.10.2009
23 Rikonstruksion Rr.Fshati lagja Bishqem Komuna Pajove Peqin 22242300 Komuna Pajove 20.05.2009 19.10.2009
24 Sistemim Asfaltim Rruge Fshati Krutje e Poshtme Lushnje 29120592 Komuna Krutje 08.04.2009 09.07.2009
25 Sistemim Asfaltim "Rotondo -Plasmasi Lushnje" Lushnje 57889320 D.P.Rajonale Fier 07.07.2009 30.11.2009
26 Sistemim Asfaltim Blloku Lindor ne Bashkine Divjake Divjake 36121200 Bashkia Divjake 02.07.2009 14.11.2009
27 Sistemim Asfaltim Rruge Hoxhare-Darzeze Fier 109020744 FZHSH 20.08.2009 20.01.2010
28 Rikonstruksion I Rruges Spille 1 Kavaje 27687756 FZHSH 15.12.2008 2009
29 Rikonstruksion I Rruges Luz I Vogel Kavaje 32598588 Komuna Luz 22.07.2009 22.09.2009
30 Sistemim Asfaltim I Rruges ne fshatin Sulzotaj Lushnje 21881460 Komuna Terbuf 04.05.2009 05.09.2009
31 Rikonstruksion Rruga Ballaj Ostrec Kavaje 11622355 Komuna Kryevidh 26.10.2009 20.02.2010
32 Rikonstruksion Rruga Lushnje-Hyzgjokaj Lushnje 61024120 K.Qarkut Fier 05.10.2009 05.03.2010
33 Rikonstruksion i rruges Mbreshtan-Sinje Berat 130204022 FZHSH dhjetor 2009 Janar 2011
34 Sistemim+KUB ne lagjen Kume Vlore Vlore 37160429 Bashkia Vlore 07.01.2010 07.06.2010
35 Rikonstruksion i Rruges Greth-Plazhi Spille Kavaje 42175865 Komuna Kryevidh 01.06.2010 10.11.2010
36 Mirembajtje rruget rurale Synej Kavaje 1438800 K.Synej 2010 2010
38 Rikonstruksion rruge me asfalt dhe kuz ne Bubullime Lushnje 14224200 K.Bubullime 06.12.2010 24.02.2011
40 Sistemim Asfaltim Rruga Golem Lushnje 5246520 Komuna Golem 22.06.2010 22.07.2010
41 Pallati Den Led Lushnje 253000000 Lushnje 2008 vazhdim
42 Pallati Bajram Licka Lushnje 77479823 Lushnje 2007 Mars 2012
43 Sistemim Afaltim rruga Sabri Hela Stravec Lushnje 11648160 Komuna Remas 08.04.2011 3 muaj
44 Rikonstruksion rruge Shetitorja Synej Kavaje 3882864 Komuna Synej prill 2011 2 muaj
45 Sistemim i rruges Shakuj Gorre Lushnje 3701400 Komuna Kolonje prill 2011 2 muaj
46 Riveshje pjesore aksi Berat Ura e Kucit Berat 14952838 D.R.Rr.Berat prill 2011 2 muaj
47 Riveshje pjesore aksi Lushnje Ura e Kucit Lushnje 19442820 D.R.Rr.Fier 18.04.2011 2 muaj
48 Shtrese asfaltobetoni rruga Palmave Lushnje 13624200 Bashkia Lushnje 23.03.2011 3 muaj
49 Rikonstruksion Kopeshti Komuna Kolonje Lushnje 4907432 Komuna Kolonje 29.07.2011 29.10.2011
50 Rikonstruksion rruge Kutalli Hinke Gorican Berat 175535748 FZHSH 22.04.2011 8 muaj
51 Rikonstruksion rruge Kozare Kucove Berat 222.467.620 FZHSH 24.05.2011 9 muaj
52 Sistemim Asfaltim rrugeve ne Komunen Kolonje Lushnje 34395658 Komuna Kolonje 24.05.2011 25.11.2011
53 Ndertim rruga Lushnje Berat Loti 1 Lushnje 494157624 D.P.Rr.Tirane 20.06.2011 18 muaj
54 Sistemim Asfaltim I Rruges Kravasta e re Adriatik Lushnje 74433870 Komuna Remas 13.06.2011 8 muaj
55 Rikonstruksion I Rruges Depo Fier I Ri- Gjaze Lushnje 31470672 Komuna Krutje 10.06.2011 6 muaj
56 Ndertim Pike Gazi Portoromano Durres 297380640 GPG,Prima Gas 2010 Nentor 2011
57 Ndertim rruga Arberit Loti 1 Bulqize 597628490 D.P.Rr.Tirane 01.08.2011 Qershor 2014
58 Rikonsruksioni i Rrugës Qëndër Kryevidh - Shkolla 9 vjecare Kavaje 25168817 Komuna Kryevidh 15.10.2012 5 muaj
59 Rikonstruksioni i rruges Magjate-Goraj-Velagosht Kucove 51458801 Komuna Perondi 16.10.2012 6 muaj
60 Ndertim I shkolles 9-vjecare Molisht Berat 13577652 Komuna Sinje 26.10.2012 3 muaj
61 Ujesjellesi I fshatit Kolonje Lushnje 75275129 Komuna Kolonje 05.10.2012 12 muaj
62 Shkolla 9-vjecare dhe Kopeshti fshati Kurdari" Mat 33478109 Komuna Suc 30.10.2012 6 muaj
63 Rikonstruksion i rruges Veterik – Guri i Bardhe Berat 80712360 Keshilli I Qarkut Berat 09.11.2012 6 muaj
64 Rikonstruksion i rruges Autostrade-Qender Bubullime Lushnje 55824000 Komuna Bubullime 19.11.2012 6 muaj
65 Ndertim Asfaltim I rruges Hysgjokaj Ballagat Lushnje 50852377 Komuna Hysgjokaj 23.11.2012 6 muaj
66 Rikonstruksion Rruga Lushnje Hysgjokaj Lushnje 615777720 F.Sh.ZH 21.01.2013 16 muaj
67 Ndertim Rruga Lushnje Berat Loti 2 Lushnje 1619094730 D.P.Rr.Tirane 03.05.2013 26 muaj
68 Ujesjellesi I fshatit Kadiaj nga asfalti deri ne Kadiaj Lushnje 24388389 Komuna Krutje 13.09.2013 12 muaj
69 Rikonstruksioni shkolles 9-vjecare “Gurre e Vogel Burrel 14709949 Komuna Gurre 19.07.2013 30 dite
70 Rikonstruksioni shkolles 9-vjecare “Azem Quka Saver"l Lushnje 10,083,035 Bashkia Lushnje 05.12.2013 30 dite
71 Rrethim I Vorrezave te fshatrave K.Bubullime Lushnje 4401618 Komuna Bubullime 20.05.2014 3 muaj
72 Shtrim - Mirembajtje rruge K.Bubullime Lushnje 10435428 Komuna Bubullime 20.05.2014 3 muaj
73 Rikonstruksion I rruges dalese Princat Topia Kavaje 194870316 Bashkia Kavaje 20.08.2014 7 muaj
74 Rikualifikim I sheshit,unifikim fsadash Lushnje 129805811 Bashkia Lushnje 11.08.2014 8muaj
75 Blerje Asfaltobetoni Lushnje 4579789 Bashkia Lushnje 11.09.2014 3muaj
76 Rotondo e Plugut-Postobllokut, rruga e hyrjes Lushnjë-Tiranë” Lushnje 107574705 Bashkia Lushnje 15.09.2014 7 muaj
77 Rikonstruksion i linjes Kryesore Cukas-Fiershegan". Lushnje 22566720 Sh.a Ujesjelles Fshat Lushnje 15.12.2014 2 muaj
78 Rikonstruksion I rruges se Tironsave Kavaje 190377216 Bashkia Kavaje 19.01.2015 5 muaj
79 TAMARE VERMOSH L1 (nenkontraktor) Shkoder 665526144 FSHZH 08.09.2014
80 Riveshje dhe sistemim asfaltim ne aksin rrugor Berat-Buzuq L3 Berat 68366365 Autoriteti Rrugor Shqiptar 19.02.2015 6 muaj
81 Furnizim me uje I fshatrave te Komunes Golem Kavaje 420319978 DPUK 10.06.2015 18 muaj
82 Rruga e daljes (zona industriale) , rikualifikim I plote, (trotuar,asfalt) faza II Kavaje 94630601 Bashkia Kavaje 03.06.2015 50 dite
83 Sistemim Asfaltim I rruges Toshkez-Zhelizhan-Mazhaj Lushnje 58102788 FSHZH 03.06.2015 90 dite
84 Rijetesimi I Shetitores Kongresi Lushnje 149417780 Bashkia Lushnje 15.06.2015 7 muaj
85 Rikonstruksion I rruges Pedonale Abaz Bej Lushnja Lushnje 45118519 Bashkia Lushnje 06.07.2015 82 dite
86 Rikonstruksion I Biblotekes V.Buhararja Berat Berat 34570859 Bashkia Berat 07.07.2015
87 RIKONSTRUKSIONI I SHETITORES "ALI PASHE TEPELENA", (RIKONSTRUKSIONI I FASADAVE , PLOTESIMI ME GJELBERIM DHE NDRICIM I SAJ. TEPELENE. Tepelene 84158869 Bashkia Tepelene 11.08.2015 6muaj
88 RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLES 18 TETORI Lushnje 51527960 Bashkia Lushnje 06.10.2015 140dite
89 Urbanizimi i zones informale ne lagjen “ 18 Tetori “ Lushnje 87917664 Bashkia Lushnje 08.10.2015 45dite
90 RIKONSTRUKSIONI I SHESHIT QENDROR TE QYTETIT Konispol 52517676 Bashkia Konispol 29.12.2015 4muaj
91 “Rivitalizimi I shetitores “Republika” dhe sheshit qendror “Teodor Muzaka”Loti 3 Berat 153190665 Bashkia Berat 30.12.2015 240dite
92 Rikonstruksioni i rruges fragment i shetitores nr.1 (nga teqja-rruga dalese), faza III Kavaje 126274743 Bashkia Kavaje 01.02.2016 4muaj
93 Rikonstruksion i rruges “Stadium i Vjeter –Stadiumi i Ri, rruga “Stadiumi” rruga “Koli Vesho” dhe sheshit para stadiumit”, Berat Berat 312462933 Bashkia Berat 12.08.2016 5 muaj
94 Rotondo e Plugut –Postobllok , Rruga e hyrjes Lushnje -Tirane faza e dyte Lushnje 102989043 Bashkia Lushnje 18.07.2016 135dite
95 Rikonstruksioni i Kulles se Vrojtimit te Kapitenerise se Portit Durres Durres 29514129 Drejtoria e Pergjithshme Detare 05.08.2016 45dite
96 Rijetesimi i sheshit te qendres Delvine Delvine 130059738 Bashkia Delvine 22.09.2016 6muaj
97 Rikonstruksion i qendres dhe infrastruktures rrugore dhe monumenteve te Kultures ,Voskopoje Korce 362983320 Bashkia Korce 19.09.2016 12muaj
98 Sistemim i hyrjes se qytetit se qytetit “Ali P.Tepelena, vazhdim i shetitores pergjate kalase dhe rikonceptim i rruges “Batalioni Baba Abaz” Tepelene 147599954 Bashkia Tepelene 04.10.2016 90dite
99 Rikualifikim urban i zonës përreth “Qytezës të fëmijeve” Korçë Korce 368063408 Bashkia Korce 03.10.2016 12muaj
100 RIKONCEPTIM DHE RIKONSTRUKSION I HYRJES SE QYTETIT POLIÇAN ” Polican 60383680 Bashkia Polican 10.10.2016 6muaj
101 Rehabiliim si dhe rikonstruksioni i rruges„Kthesa e Laboves – Labove e Kryqit “. Libohove 148369042 Bashkia Libohove 17.10.2016 6muaj
102 “ Rikonstruksioni i Rruges "Ago Celi ",Rruges se re dhe Rikonceptimi i palestres te lagjes "15 Shtatori ” Tepelene, Tepelene 140.470.869 Bashkia Tepelene 17.01.2017 90 dite
103 Rehabilitimi i zonave te demtuara nga fenomeni i kavitacionit tek tuneli nr.4 ne hec firze Fier 84.114.803 Njësia Prodhuese HEC FIERZE 10.03.2017 3 muaj
104 “Rikonstruksioni i rrugës UNAZA” Fier 147.194.844 Bashkia Patos 20.04.2017 10 muaj
105 “Sistemim asfaltim i unazës qytetit Kukës «Karburant i Vjetër – Stacioni për Morinë»” Kukes 95.866.434 Bashkia Kukes 23.06.2017 10 muaj
106 “Rikualifikimi urban i sheshit Livadhja” Vlore 59.319.179 Finiq 11.07.2017 3 muaj
107 ” Nderhyrje emergjente ne banesat e komunitetit ROM dhe Egjyptian” Lushnje 11.678.553 Bashkia Lushnje 12.07.2017 2 muaj
108 “Rijetezimi i ansamblit urban te qendres konispol” Konispol 77.598.240 Bashkia Konispol 13.07.2017 3 muaj
109 ”Rikonstruksion i Shkolles 9-vjecare Krutje ” Lushnje 62.930.748 Bashkia Lushnje 11.09.2017 3 muaj